Welcome to zspbtrinec.cz   Click to listen highlighted text! Welcome to zspbtrinec.cz Powered By GSpeech

Vítejte na Bezručce

vchod1

Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola je zřízena městem Třinec a poskytuje žákům všeobecné vzdělávání. Je rodinnou školou s přívětivým prostředím a přátelskou atmosférou, kterou musí pocítit každý, jakmile projde vstupními dveřmi. Škola si zakládá na nulové anonymitě a je zvykem, že žáci všech ročníků se podílejí na společnýc projektech bez rozdílů věků.

I mateřská škola si zachovává vysokou kvalitu, a to především v oblasti logopodické péče a práce s dětmi se specifickými potřebami a bývá příkladem a inspirací jiným mateřinkám.

Čtěte více

Co se děje na bezručce

Aktuality

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

 
Termín zápisu
Zápis do 1. tříd proběhne prezenčně v době 12. 04. a 13.4. 2022 (8:00 – 16.00) v budově školy (vchod z Bezručovy ulice). Využijte přihlášení svého dítěte online elektronickou přihláškou. Zákonný zástupce se dostaví s dítětem v termínu, který si rezervuje v rezervačním systému viz. dále.
Zápis se týká všech dětí, které v daném roce ke dni 31. 8. dovrší věk 6 let, a dětí, které měly odklad školní docházky.
Ve školním roce 2023/2024 předpokládáme otevření jedné třídy s 24 žáky. 
Upozorňujeme, že podle novely školského zákona je potřeba, aby rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad zahájení povinné školní docházky (v souladu s § 36, odst. 3 a 4 zákona 561/2004 Sb.), přišli na zápis již s doporučením poradenského zařízení a odborného lékaře, nebo klinického psychologa. Zájemci o dodatečný zápis (například z důvodu stěhování či nemoci) mohou kontaktovat ředitele školy.
Prosíme všechny zákonné zástupce, aby nás informovali co nejdříve, že se rozhodli své dítě dát na jinou školu a od září k nám nenastoupí. Usnadníte nám tak další rozřazování dětí do tříd a plánování dalšího školního roku.
Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání
 

 
Dokumenty k zápisu
a) Elektronická přihláška (bude spuštěno od 1. 4.) - vytiskneme za Vás v naší škole, vy ji podepíšete při zápisu.
Elektronická přihláška do 1. třídy 
b) Rodný list dítěte (předložíte u zápisu) c) Rozhodnutí o udělení odkladu v loňském roce (vezměte s sebou k zápisu)
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (kopie rozhodnutí soudu s nabytím právní moci).


!!!Prosíme o důkladnou kontrolu uvedení správných kontaktů (neúplné telefonní číslo, mail) a uvedení správného trvalého pobytu dítěte. Není vždy totožné s trvalým nebo přechodným pobytem zákonného zástupce!!!
 Informace o přijetí
Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno na webových stránkách školy i na vývěsce nejpozději dne 05.05.2023. Dítě bude vedeno pod vygenerovaným kódem na přihlášce (veřejný kód), který se zákonným zástupcům vygeneruje po odeslání žádosti. Kód si pečlivě uschovejte.
 

 
Průběh zápisu
1. Vyplnit elektronickou přihlášku (viz. níže)
a) Online – přihlášku vyplňte velmi pozorně, po odeslání se vygeneruje kód formuláře (kombinace písmen a čísel), který můžete použít pro případnou změnu v přihlášce. Veškeré údaje budou zároveň odeslány na vyplněný mail. Jakmile přijmeme přihlášku do systému, budete o této skutečnosti informováni (mailem) a teprve poté si budete moci zarezervovat termín pro zápis s dítětem.
b) ve škole (v případě, že nemáte přístup k internetu, kontaktujte nás na 558 993 010)
2. Rezervovat si konkrétní termín v rezervačním systému. Bude umožněno až po odeslání přihlášky a jejího potvrzení školou. Do políčka kód formuláře vepište vygenerovaný kód a poté klikněte na „Rezervovat termín“. Zvolte si Vámi požadovaný termín.
3. Dostavit se k motivační části zápisu s dítětem v termínu od 12. 4. 2023 do 13.4. 2023 (8.00 – 16:00)
Zákonný zástupce prokáže svou totožnost občanským průkazem. 

12 Březen 2023 Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024
Prázdninový provoz MŠ 2023

Prázdninový provoz 2023 MŠ v Třinci
03.07. – 07.07.      MŠ Habrová, MŠ Karpentná, MŠ Štefánikova, MŠ Nerudova, PMŠ Štefánikova
10.07. – 14.07.      MŠ Habrová, MŠ Karpentná, MŠ Štefánikova, MŠ Nerudova, PMŠ Štefánikova
17.07. – 21.07.      MŠ Habrová, MŠ Janáčkova, MŠ Nerudova, PMŠ Dolní Líštná
24.07. – 28.07.      MŠ Habrová, MŠ Janáčkova, MŠ Máchova,PMŠ Dolní Líštná
31.07. – 04.08.      MŠ Koperníkova, MŠ Janáčkova, MŠ Máchova, PMŠ Oldřichovice
07.08. – 11.08.      MŠ Koperníkova, MŠ Slezská, MŠ SNP, PMŠ SNP
14.08. – 18.08.      MŠ Koperníkova, MŠ Slezská, MŠ SNP, MŠ Tyrská, PMŠ SNP
21.08. – 25.08.      MŠ U Splavu, MŠ Konská, MŠ Bezručova, MŠ Nebory, MŠ Slezská, MŠ SNP, MŠ Tyrská, PMŠ SNP
28.08 – 01.09.        MŠ U Splavu, MŠ Konská, MŠ Bezručova, MŠ Nebory, MŠ Tyrská, PMŠ Nebory
Od 2.5.2023 budeme přijímat přihlášky do naší MŠ na prázdninový provoz z jiných MŠ. Žádost si můžete vyzvednout u zástupkyně ředitele školy paní Motykové v MŠ nebo po domluvě na telefonním čísle: 558 993 014. Žádosti nelze vyzvednout v MŠ předem. 
Z kapacitních důvodů budou přednostně přijímány děti občanů města Třince a děti zaměstnaných rodičů. K prázdninovému provozu přibíráme maximálně 24 dětí. Součástí přijetí k prázdninovému provozu předškolního vzdělávání je:

doložení potvrzení o očkování (neplatí pro předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou)
přihláška k prázdninovému provozu
kopie evidenčního listu s originálem podpisu ředitele kmenové MŠ/ZŠ a MŠ

Platbu za školné je nutné uhradit předem, nejpozději do 31.05.2023. Částka za prázdninový provoz činí 100 Kč/týden. Platbu proveďte v hotovosti u ZŘŠ paní Motykové nebo bezhotovostně na účet školy - 27-4628910227/0100. Do zprávy pro příjemce uveďte: prázdninový provoz, jméno a příjmení dítěte.
Stravné k prázdninovému provozu uhradíte osobně ve dnech 16.08. - 21.08. v době od 6:00 do 12:00 u vedoucí školní jídelny v základní škole.

02 Březen 2023 Prázdninový provoz MŠ 2023

Kalendář akcí

Projekty

Národní plán obnovy - Doučování žáků škol

Naše škola se zapojuje do projektu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy 
Doba realizace projektu: školní rok 2021/2022
Výše podpory: 88.922 Kč
Cíl: Cílem programu je zajistit přednostní doučování dětem (žákům), kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.
Doba realizace projektu: školní rok 2022/2023
Výše podpory: 71.760  Kč
Cíl: Cílem programu je zajistit přednostní doučování dětem (žákům), kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.

07 Únor 2022 Národní plán obnovy - Doučování žáků škol
Šablony II. pro MŠ, ZŠ a ŠD


Naše škola realizuje projekt OP VVV výzvy č. 02_18_063 Šablony II, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ, ZŠ a ŠD II.
Název projektu: Vzájemně si rozumíme IIČíslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014331Doba realizace projektu: 1. 9.. 2019 až 30. 8. 2021Délka realizace: 24 měsícůVýše podpory: 1 681 954,00Kč
 
 
Cíl projektu:
Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního, základního a zájmového vzdělávání, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, personální podpora dětí a žáků, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků a podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit.
 Vybrané aktivity:
 MŠ

2.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ
2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj, polytechnika, cizí jazyky
2.I/13 Projektový den mimo školu

 ZŠ

2.II/3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj, projektová výuka, matematická gramotnost, cizí jazyky
2.II/17 Klub pro žáky ZŠ
2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
2.II/19 Projektový den ve škole
2.II/20 Projektový den mimo školu

 ŠD

2.V/1 Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK
2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání
2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK
2.V/12 Projektový den v ŠD/ŠK

 

12 Květen 2020 Šablony II. pro MŠ, ZŠ a ŠD
Archív projektů

Fotogalerie

Galerie

Naše cíle

Můžete si prohlédnout statistiky o škole a jeden z našich hlavních cílů.

12

Třid ve škole

287

Studujících žáků

29

Pedagogů

100%

Spokojenost rodičů

  • Projekt 1
  • Projekt 2
  • Projekt 3
  • Projekt 4
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech