Welcome to zspbtrinec.cz   Click to listen highlighted text! Welcome to zspbtrinec.cz Powered By GSpeech

Budova naší MŠ zde stojí od roku 1924, byla postavena jako rodinný domek. Prošla za ta léta několika rekonstrukcemi, ale prostory jsou již dány, a proto je nemůžeme srovnávat s prostory jiných mateřských škol. Právě proto jsme označováni jako škola rodinného typu. Nemáme televizi, ale i tak se snažíme děti seznamovat s moderními technologiemi, např. interaktivní tabulí s využitím speciálních programů pro předškolní děti ( hlavně logopedická třída ). Naše představa o MŠ vychází ze základních mezilidských hodnot - mít zájem o druhého, vytvářet s rodiči a dětmi vztahové vazby, jako například vzájemnou komunikaci, empatický přístup, přátelské chování - ale zároveň zachovat potřebnou míru profesionality. Na prvním místě je působení rodiny na dítě ( rozvíjet a doplňovat ) - ne však nahrazovat. ŠKOLKA NENÍ TO, KDE SE NĚCO DĚLÁ ZA RODIČE, ALE ROZVÍJÍ TO, CO RODIČE UDĚLALI..

Co nabízíme? - pobyt v prostředí rodinné školky - školka bez TV - zahrada s vybavením - blízkost DDM a jeho hřiště - blízkost lesoparku - polytechnickou výchovu ( bylinkovou zahrádku, pokusy atd. ) - logopedickou prevenci - trénink jazykových schopností podle Elkonina  

Smíšená třída - MOTÝLCI Při své práci vycházíme z ŠVP s názvem " V hlavě mám mozek, na nohou boty, jdu poznávat svět ". Základem tohoto motta je RVP, který ve svém vypracování zahrnuje všechna čtyři roční období, kterým se přizpůsobuje dětské poznáváni světa, všechny výchovy, společné akce apod. Naším cílem je, aby si děti mohly vše osahat, vyzkoušet, procvičovat si svou zručnost, hrubou a jemnou motoriku, mohly pracovat jednotlivě i skupinově v týmu. Cílem pedagogického působení na děti není jen získáni základních poznatků o světě, přírodě, ale také vytvoření základních návyků při společné hře, stolování, hygieně, sebeobsluze, socializace dětí. Do smíšené třídy docházejí 3 - 7 leté děti. Považujeme to za výhodu v tom, že mladší se učí od starších a vzájemně si pomáhají, i když pro pedagoga je tato příprava daleko náročnější. Děti jsou po celou dobu docházky do MŠ vedeny tak, aby měly bezproblémový přechod do základní školy. Každé dítě je bráno jako osobnost, kterou je třeba rozvíjet.

Logopedická třída - BERUŠKY Jsme speciální třída pro děti s vadami řeči a narušenou komunikační schopností. Ve třídě je snížený počet dětí, a proto je zde kladen velký důraz na individuální přístup. Do třídy pravidelně dochází klinický logoped, který odborně dohlíží na nápravu řeči. Hlavní pozornost je věnována logopedické péči ve všech řečových oblastech a jazykových rovinách. U dětí rozvíjíme: - porozumění řeči - správnou výslovnost - slovní zásobu - gramaticky správné tvoření vět - sluchové vnímání ( fonematický sluch ) - správné dýchání a plynulost řeči - grafomotoriku, motoriku mluvidel a další.. Logopedická péče během dne probíhá formou individuální logopedické činnosti ( u logoped. zrcadla, s každým dítětem zvlášť, s využitím logopedického sešitu ) a kolektivní logopedické činnosti ( společně se všemi dětmi procvičujeme motoriku mluvidel, artikulaci, dechová cvičení, sluchové a smyslové vnímání, rytmizaci atd. ). Pro úspěšný řečový vývoj dětí využíváme rovněž - Metodu dobrého startu - propojení písniček, rytmizace a grafického znaku a Metodu rozvoje jazykových schopností podle D.B. Elkonina - rozvoj fonematického sluchu a předčtenářských dovedností, metoda je účinnou prevencí dyslexie. Využíváme i hru na flétnu ( práce s dechem, s rytmem, foukání podle předlohy), OMT terapii se zaměřením na rozvoj čelisti, rtů a jazyka a různé další pomůcky a aktivity. ---Významným faktorem při realizaci stanoveného pedagogického záměru je spoluúčast rodiny. Vzájemná důvěra, úcta, otevřenost, zlepšení vzájemné komunikace a spolupráce je předpokladem úspěšného působení na děti. Při logopedických cvičeních je rovněž nutná spolupráce s rodinou. Děti, které podle logopedických sešitů cvičí pravidelně i doma s rodiči, se mnohem výrazněji zlepšují a pokroky nastávají dříve. Děti jsou v logopedické třídě vzdělávány podle třídního vzdělávacího programu, jehož témata navazují na různá období v roce. Zařazujeme do programu dostatek pohybových aktivit, pracovních činností na zahradě, výletů, exkurzí a ekovycházek. Logopedická třída spolupracuje se speciálně pedagogickým centrem ( SPC ), které má na starost odborné vedení, vřazování dětí do třídy a případné odklady školní docházky.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech